Bio

Naoto Kobayashi

1984 Born

2011 Studied under Katsuhide Morimoto

2014 Start the career

Contact

info@naotokobayashi.com

Chika Kisada

Stylist : Shotaro Yamaguchi
Hair : Kazuhiro Naka
Make-up : Nobuko Maekawa