Bio

Naoto Kobayashi

1984 Born

2011 Studied under Katsuhide Morimoto

2014 Start the career

Contact

info@naotokobayashi.com

Silver magazine 001

Stylist : Tsuyoshi Nimura
Hair : Jun Goto